عواقب خطرناک جلوگيري از عطسه کردن
محققان براين باورند که جلوگيري از عطسه مي تواند به پرده گوش صدمه بزند و حتي موجب ناشنوايي فرد شود. عطسه نوعي واکنش دفاعي بدن (رفلکس) به مواد محرک تنفسي يا التهاب مجاري تنفسي يا براي دفع ترشحات است. مکانسيم عطسه خروج سريع هواي بازدمي بر اثر انقباض عضلات تنفسي است.رفلکس عطسه بسيار شبيه سرفه است به استثناي اينکه به جاي مجاري تنفسي تحتاني، مربوط به مجاري بيني است. محرک ايجاد کننده رفلکس عطسه در مجاري بيني است و ايمپالس هاي آوران از طريق عصب پنجم به پياز مغز تيره مي‌روند که در آنجا رفلکس عطسه تحريک مي‌شود.به اين ترتيب مقدار زيادي هوا به سرعت از طريق بيني عبور مي‌کند و به اين ترتيب به پاک کردن مجاري بيني از مواد خارجي کمک مي‌کند. زماني که عطسه رخ مي‌دهد قفسه سينه شديداً منقبض مي‌شود. در همان زمان گلوت بسته مي‌شود بطوري که تا قبل از بازشدن گلوت، هوا با فشار زيادي در پشت آن جمع مي‌شود اين حالت انفجاري هوا مقدار زيادي از ترشحات و مواد خارجي مانند ميکروب ها را پاک مي‌کند و آنها را با فشار خارج مي‌سازد.البته متأسفانه اين رفلکس دفاعي خوب بدن مانند سرفه باعث گسترش بيماري مي‌شوند.